Dokumenty

Aby z sukcesem przejść przez proces aplikacyjny, będziesz musiał zgromadzić następujące dokumenty:

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW:
  1. Wniosek aplikacyjny składany online w języku angielskim, w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie: https://wnioski.stypendia-pomostowe.pl;
  2. List motywacyjny w języku angielskim, dołączony do wniosku;
  3. Zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów (jako załącznik do wniosku online);
  4. Dokument potwierdzający przyjęcie na staż (Offer Letter) wystawiony przez firmę oferującą wakacyjny staż. Ten dokument również musi być dołączony do wniosku online.
DOKUMENTY DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU:

Poniższe dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia procedury wizowej:

  1. Kopia, bądź skan ważnego paszportu (strony ze zdjęciem i danymi osobowymi);
    UWAGA: Paszport nie może być zniszczony, powinien posiadać aktualne zdjęcie oraz musi być ważny min. 6 miesięcy od zakończenia programu;
  2. Kopia bądź skan ważnej legitymacji studenckiej (student), kopia bądź skan dyplomu (dotyczy absolwenta studiów I stopnia). W przypadku nie posiadania legitymacji bądź dyplomu oryginał zaświadczenia z uczelni o aktualnym statusie studenta/absolwenta;
  3. Formularz dla pracodawcy DS-7002 Training/Internship Placement Plan (pracodawca wypełnia online po skompletowaniu aplikacji studenta).