Regulamin

Regulamin udziału w Programie Polish-American Internship Initiative – PAII

 

Edycja 2024


Fundatorem Polish-American Internship Initiative – PAII jest:


I. O Programie

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa – Polish-American Internship Inititative (PAII), to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) jest jego realizatorem.
Celem programu jest wsparcie uzdolnionej i aktywnej społecznie młodzieży, w szczególności pochodzącej z małych miast i wsi, w zdobywaniu praktycznych doświadczeń zawodowych w przedsiębiorstwach amerykańskich poza Polską, młodzieży, która ma utrudniony dostęp do tego rodzaju możliwości.
Program ułatwia wyjazd na płatny 2 – 3 miesięczny staż (w czasie wakacji) w amerykańskich firmach, poprzez sfinansowanie kosztów podróży i kosztów wyrobienia wizy J-1.
Staż, to profesjonalne doświadczenie edukacyjne, które oferuje znaczącą, praktyczną pracę związaną z kierunkiem studiów lub zainteresowaniami zawodowymi studenta. Nie może być to zajęcie nie wymagające od kandydata kwalifikacji (unskilled or casual labor positions), jak sprzedawca w sklepie czy sprzątaczka


II. Kryteria i warunki udziału w Programie

 1. Do programu mogą zgłosić się osoby, które spełnią łącznie poniższe warunki:
  a) są obywatelami polskimi, którzy w roku wyjazdu na staż nie ukończyli 26 roku życia;
  b) są stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych i wykazują znaczące zaangażowanie społeczne (nie będzie brana pod uwagę działalność w naukowych kołach studenckich) i/lub aktywnie uczestniczą w Programie Projektor;
  c) są studentami studiów stacjonarnych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  d) są studentami co najmniej II [1. O staż mogą aplikować studenci II roku, jednak warunkiem udziału w stażu jest zaliczenie drugiego roku studiów przed dniem wyjazdu] roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studentami studiów II stopnia;
  e) uzyskały średnią ocenę nie niższą niż 4.0 w całym toku studiów. Średnia powinna być wyliczona na zasadach obowiązujących w uczelni i przez nią poświadczona. W procesie selekcji preferowani będą kandydaci z wyższą średnią;
  f) zostali zaakceptowani przez amerykańską firmę na płatny, wakacyjny staż w USA, trwający od 2 do 3 miesięcy;
  g) w czasie procedury kwalifikującej do udziału w programie nie są na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym oraz nie są zawieszeni w prawach studenta. (Jeśli sytuacja taka wystąpi w trakcie procedury kwalifikacyjnej, należy w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tej sytuacji powiadomić o tym FEP);
 2. W programie nie mogą uczestniczyć:
  a) studenci, którzy mają obywatelstwo polskie i amerykańskie;
  b) stażyści poprzednich edycji Polish-American Internship Initiative.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi realizator Programu Stypendiów Pomostowych – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

III. Dokumenty

1. Wniosek aplikacyjny składany w formie elektronicznej.

2. Aktualne zaświadczenie z dziekanatu lub biura obsługi studenta o wysokości średniej z całego dotychczasowego toku studiów.

3. List motywacyjny.

4. Internship Offer Letter otrzymany od firmy przyjmującej kandydata na staż, z informacją dot. miejsca i terminu stażu, stanowiska oraz wysokości wynagrodzenia.

IV. Zasady i tryb składania wniosków

 1. Warunkiem udziału w programie jest wypełnienie wniosku aplikacyjnego online na stronie https://nw.stypendia-pomostowe.pl/login i załączenie dokumentów, o których mowa w części II, punkty 2, 3, 4.
 2. Wniosek należy złożyć w terminie zgodnym z harmonogramem obowiązującym dla danej edycji programu, zamieszczonym na stronie internetowej programu.

V. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:

 1. I etap – realizowany przez FEP – polega na ocenie formalnej i merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w systemie online. Informację o pozytywnej weryfikacji zainteresowani otrzymają na wskazany we wniosku adres e-mailowy.
 2. II etap – realizowany przez firmę współpracującą z FEP, mającą uprawnienia do przeprowadzenia kandydata przez proces wizowy, od momentu wypełnienia formularza DS.-7002 do momentu otrzymania wizy J-1.
 3. Wszystkie terminy i aktualne informacje na temat Polish-American Internship Initiative będą się ukazywały na stronie: www.paii.pl Kandydaci do udziału w programie zobowiązani są na bieżąco śledzić pojawiające się tam komunikaty.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Osoba, która w wyniku postępowania kwalifikacyjnego została przyjęta na staż i otrzyma dofinansowanie z FEP, staje się uczestnikiem Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej (PAII) – Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest FEP i ma obowiązek informowania o tym fakcie stosownie do okoliczności.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu i zasad prowadzenia programu i rekrutacji. Informacje o tych zmianach będą się ukazywały na stronie www.paii.pl
 3. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatorów.